Ochrana osobních údajů

I. Definice základních pojmů

Poskytovatel - Společnost Vanio Solutions s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208747, se sídlem Jablonecká 707/28, Praha 9, 19000.

Provozovatel - Podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a vlastní platné oprávnění k podnikání.

Shopas - Softwarové řešení dostupné online umožňující provoz a správu elektronického obchodu (e-shopu).

Uživatel - Fyzická osoba, která se zaregistruje na Shopasu.

Subjekt údajů - Provozovatel nebo jím pověřené osoby, k nimž se osobní údaje vztahují.

II. Základní ustanovení

Cílem těchto podmínek je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje na Shopasu zpracováváme, k jakým účelům, a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Podmínky jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kdekoli se v těchto podmínkách vyskytují slova “my”, “Správce” či “Poskytovatel” a všechny jejich tvary, odkazují na společnost Vanio Solutions s.r.o. a musejí být takto vykládána.

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, využijte prosím tyto kontakty:
E-mail: podpora@shopas.cz
Telefon: +420 702 634 622

III. Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

a) Osobní údaje Uživatele

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém nám je příslušný Uživatel poskytl, a to v souvislosti s registrací na Shopasu. Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno,
 • e-mailovou adresu,
 • veřejný profil na Facebooku, pokud se Uživatel registroval pomocí FB účtu,
 • profilovou fotografii zveřejněnou na Google účtu, pokud se Uživatel registroval pomocí Google účtu.

b) Osobní údaje Subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém nám je příslušný Subjekt údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností. Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • název obchodní firmy,
 • IČO, DIČ,
 • fakturační adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • bankovní spojení.

IV. Účel zpracování osobních údajů

a) Zpracovávání z důvodu splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů k těmto účelům je povinné. Bez těchto údajů není možné služby poskytovat. Účely pro zpracování osobních údajů jsou zejména:

 • procesy spojené s identifikací a možným kontaktováním Uživatele či Subjektu údajů,
 • poskytování služeb podle Obchodních podmínek,
 • vyúčtování za služby, vystavení daňových dokladů,
 • plnění zákonných daňových povinností,
 • vymáhání pohledávek a evidence dlužníků,

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Údaje o Uživatelích uchováváme v Shopasu po celou dobu registrace.

b) Zpracovávání údajů uživatelů pro marketingové a obchodní účely

Se souhlasem Uživatele zpracováváme pro marketingové a obchodní účely osobní údaje za účelem možného vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Poskytovatele a v souvislosti s oslovením Uživatele, a to výhradně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a Subjekt údajů jej může kdykoli odvolat. Pokud Subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito podmínkami.

Osobní údaje pro tyto účely jsou zpracovány po dobu, než je odvolán souhlas s jejich zpracováním, nejdéle však po dobu 2 let.

c) Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Poskytovatelem

V případě, že má Uživatel či Subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Poskytovatel záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Správce a pro účely internetové reklamy Správce. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel.

Z naší strany nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V. Příjemci osobních údajů

Při plnění svých závazků a povinností využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jsme jim předali, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od nás a nesmí je využít jinak. S každým tímto příjemcem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na službách souvisejících s provozováním e-shopu.

Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Údaje Uživatele a Subjektu údajů zpracováváme transparentním způsobem. Uživatel či Subjekt údajů vždy ví, za jakým účelem své údaje poskytuje. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy tato práva, která plně respektujeme:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce údajů.

Dále má právo se obrátit se svou stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická, organizační a jiná potřebná opatření, která zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Uživatel či Subjekt údajů s těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 16. 5. 2020.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací