Obchodní podmínky

I. Definice základních pojmů

Poskytovatel - Společnost Vanio Solutions s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208747, se sídlem Jablonecká 707/28, Praha 9, 19000.

Provozovatel - Podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a vlastní platné oprávnění k podnikání.

Shopas - Softwarové řešení dostupné online umožňující provoz a správu elektronického obchodu (e-shopu).

Služba - Pronájem Shopasu Poskytovatelem Provozovateli za účelem prodeje zboží a služeb.

Profil provozovatele - Informace o Provozovateli vložené do Shopasu.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále také Podmínky) upravují vztahy při poskytování Služby na internetových stránkách Shopas.cz Poskytovatelem Provozovatelům a jejich užití.
 2. Vytvořením Profilu provozovatele v Shopasu a odesláním vyplněného formuláře vyjadřuje Provozovatel souhlas s těmito Podmínkami v plném rozsahu.

III. Uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah (dále také Smlouva) mezi Poskytovatelem a Provozovatelem (dále také Smluvní strany) vzniká prostřednictvím odeslání vyplněného formuláře při vytvoření Profilu provozovatele v Shopasu.
 2. Na základě tohoto smluvního vztahu se Poskytovatel zavazuje poskytnout Službu a nevýhradní licenci k užívání Shopasu, a to na dobu časově a místně omezenou v souladu s těmito Podmínkami.

IV. Poskytování Služby

 1. Poskytovatel provozuje Shopas pro Provozovatele na svých serverech a v rámci Služby bude ukládat na svých serverech data potřebná pro provoz Shopasu. Při plnění Smlouvy bude Poskytovatel technicky zajišťovat uložení osobních údajů o zákaznících Provozovatele do databází na svých serverech.
 2. Poskytovatel je v rámci smluvního vztahu s Provozovatelem zpracovatelem osobních údajů zákazníků Provozovatele na jeho e-shopech. Poskytovatel se zavazuje přijmout taková technická, organizační, personální a jiná potřebná opatření, která zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.
 3. Poskytovatel při zpracování osobních údajů zákazníků Provozovatele využívá subdodavatele. Tito subdodavatelé mají s Poskytovatelem uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů se stejnou mírou ochrany, jakou stanovují tyto Podmínky.
 4. Poskytovatel považuje veškeré získané informace za důvěrné a bude o všech osobních údajích a dalších skutečnostech získaných od Provozovatele zachovávat mlčenlivost.
 5. Poskytovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací na e-shopu Provozovatele. Za tyto údaje odpovídá výhradně Provozovatel.
 6. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz Služby zejména z důvodu údržby zařízení a to v čase nezbytně nutném pro tuto údržbu. Poskytovatel není povinen o výpadku informovat Provozovatele předem.
 7. Poskytovatel neodpovídá za škody přímé či nepřímé jakéhokoliv druhu (včetně škod, které jsou důsledkem ušlých zisků nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním Služby.

V. Cena Služby

 1. Vytvořením e-shopu vzniká Provozovateli povinnost za Službu Poskytovateli platit. V případě, že Provozovatel v Shopasu vytvoří více e-shopů, vzniká mu povinnost platit za každý tento e-shop.
 2. Provozovatel se zavazuje hradit Poskytovateli paušální částku za Službu dle vybrané frekvence plateb vždy předem na následující období, a to na základě faktury zaslané v elektronické podobě na e-mailový kontakt Provozovatele.
 3. Paušální částky jsou stanoveny pro úhradu za každý jednotlivý e-shop, a to následovně:
  • 500 Kč měsíčně
  • 5000 Kč ročně
 4. První měsíc využívání Služby je pro každý jednotlivý e-shop zdarma.
 5. V případě, že Provozovatel neuhradí cenu za Službu, přestane se e-shop na internetové doméně Provozovatele zobrazovat (bude “neaktivní”). Jakmile dojde k úhradě paušální částky na příslušné období, e-shop bude opět zprovozněn.
 6. V případě uplatnění nároku na slevu Provozovatelem se výše paušální částky a frekvence plateb řídí podmínkami náležejícími k tomuto nároku na slevu. Nárok na slevu není vymahatelný.
 7. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši. Poskytovatel je plátcem DPH.

VI. Licenční ujednání

 1. Uhrazením ceny Služby podle těchto Podmínek získává Provozovatel od Poskytovatele oprávnění (licenci) k výkonu práva užívat Shopas k účelu prodeje zboží a služeb v souladu s těmito Podmínkami. Toto oprávnění se uděluje jako licence nevýhradní.
 2. Časově je toto oprávnění omezeno pouze na období, ve kterém v souladu s těmito Podmínkami existuje smluvní vztah mezi Smluvními stranami.
 3. Místně je toto oprávnění omezeno na celé území České republiky.
 4. Provozovatel není oprávněný bez souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci či postoupit své oprávnění třetí osobě.

VII. Práva a povinnosti stran

 1. Provozovatel odpovídá za obsah a data umístěná na svém e-shopu, za jejich pravdivost, aktuálnost a úplnost a zavazuje se užívat Služby v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s dobrými mravy.
 2. Provozovateli je zakázáno vystavovat na e-shopu a tedy nabízet potenciálním zákazníkům cokoli nežádoucího, zejména:
  • předměty, které porušují jakýmkoliv způsobem práva třetí osoby, včetně práv týkajících se obchodní značky, firemního loga a znaků původu,
  • zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
  • předměty získané krádeží nebo jinou nelegální činností,
  • zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel,
  • radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví,
  • zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno.
 3. Provozovateli je zakázáno porušovat autorská práva při vytváření a správě e-shopu. Tato práva se týkají zejména použití fotografií, názvů, log, obchodních značek a dalších dat používaných na e-shopu. Provozovatel nese veškerou odpovědnost za zneužití ochranných známek.
 4. Provozovatel souhlasí s tím, že v zápatí jím provozovaných e-shopů na Shopasu bude uvedena informace o Poskytovateli. Provozovatel nesmí úpravami nastavení e-shopu tuto informaci jakkoliv skrývat.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat Provozovatele.
 6. Poskytovatel neodpovídá za porušení svých závazků způsobené vyšší mocí, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením veškerého možného úsilí. Sem spadá zejména živelná pohroma, zákonná omezení, válečný stav a další skutečnosti, které jsou překážkou při naplnění Smlouvy.
 7. Poskytovatel je oprávněn bez souhlasu Provozovatele aktualizovat či měnit Shopas, vždy ale tak, aby nebyl dotčen účel poskytované Služby.

Ukončení Smlouvy

Smlouva se ukončí v těchto případech:

 1. Provozovatel se rozhodl, že na následující období již paušální částku neuhradí. Smluvní vztah je ukončen posledním dnem, na který měl Provozovatel Službu uhrazenou.
 2. Provozovatel ukončil svou činnost nebo se rozhodl Službu již nevyužívat a tyto skutečnosti oznámí písemně Poskytovateli. Stejně tak bude Smlouva ukončena, pokud Provozovatel smaže svůj Profil provozovatele v Shopasu.
 3. Poskytovatel smí ukončit smluvní vztah s Provozovatelem v případě, že Provozovatel porušuje tyto Podmínky.
 4. V žádném případě ukončení Smlouvy nevzniká Provozovateli nárok na vrácení již uhrazené částky za Službu.

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky průběžně upravovat či jinak pozměňovat. Na změnu Podmínek bude Provozovatel upozorněn.
 2. Tyto Podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a řídí se výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také Občanský zákoník), a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům.
 3. V rámci poskytování Služby nemají obchodní zvyklosti přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky ve smyslu §558 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení §1752, odst. 2, §1799 a §1800 Občanského zákoníku se pro jejich smluvní vztahy nepoužijí.
 4. Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 16. 5. 2020.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací